Jak odstąpić od umowy o dzieło?

By | 3 lutego 2017
Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim z innymi.

Umowa o dzieło jest to jeden z rodzajów umów występujących w polskim prawie. Jest ona stosunkiem cywilnoprawnym, w którym przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania konkretnego utworu/dzieła, a zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia dla niego wynagrodzenia.
W większości sytuacji gdy tworzona jest umowa o dzieło, strony zawierają w niej regulacje dotyczące okoliczności odstąpienia od umowy. Jednakże nie ma powszechnego obowiązku, gdyż Kodeks Cywilny pozwala sobie sam normować sytuacje gdy umowa może zostać zerwana. Oto kilka z nich :

Nieprawidłowe wykonanie (Art.636 KC)

W sytuacji, gdy zamawiający dzieło jest niezadowolony z końcowego efektu dzieła, które może być związane z niedostosowaniem się wykonawcy do ustaleń co do efektu czy też wadliwości wytworu, przysługuje zamawiającemu następujące kroki :
może on wezwać go do zmiany sposoby wykonania i wyznaczyć mu nowy termin
zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie ( w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu = krok 2 ).
Gdy wszelkie materiały były dostarczane przez osobę zlecającą wykonanie dzieła, w przypadku odstąpienia od umowy może on żądać zwrotu materiału oraz wydania rozpoczętego dzieła.

Odstąpienie od umowy.

Zgodnie z art. 644 KC, zamawiający może w każdej chwili do momentu gdy dzieło jeszcze nie zostało ukończone odstąpić od umowy. Jednakże jest zobowiązany do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia dla osoby, która to dzieło (nawet nie skończone) miała wykonać. Odstąpienie od umowy o dzieło na podstawie tego artykułu wywiera skutek od chwili dokonania.
Od umowy może odstąpić nie tylko osoba zlecająca wykonanie dzieła, ale też sam wykonawca. Gdy do wykonania potrzebna jest współpraca obu stron, a zamawiający nie przejawia chęci tego współdziałania. Wówczas przyjmujący zamówienie może wyznaczyć drugiej stronie termin z zastrzeżeniem, że po jego upływie będzie on miał możliwość odstąpienia od umowy. ( Art. 640 KC )

Opóźnienie terminu

Jak wiadomo, dla zamawiającego niezwykle ważny jest czas wykonania dzieła, który zawarty jest w umowie. Dlatego też przysługuje mu możliwość kontrolowania pracy nad dziełem. W sytuacji gdy wykonawca dzieła opóźnia się z terminem rozpoczęcia pracy lub dokończeniem dzieła w znacznym stopniu, zamawiający może (na mocy art. 635 KC ) bez wyznaczenia żadnego terminu dodatkowego, odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Odstąpienie od umowy sprawia, że umowa ta jest nieważna od samego początku. Strony nie są już zobowiązane do dalszych świadczeń, a więc spełnione częściowo świadczenia podlegają zwrotowi (np. częściowa zapłata).

Przekroczenie kosztów

W umowach o dzieło wyróżnić możemy dwa rodzaje wynagrodzeń: kosztorysowe oraz ryczałtowe. Art. 631 KC odnosi się do sytuacji wynagrodzenia kosztorysowego, które polega na tym, że obliczane jest one po wykonaniu dzieła na podstawie zestawień zużytych materiałów oraz nakładu pracy. W przypadku gdy koniecznie jest znaczne podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może odstąpić od umowy. Zobowiązany jest on jednak uczynić to niezwłocznie oraz zapłacić wykonawcy dzieła odpowiednia część umówionego wynagrodzenia.

Wady w wykonanym dziele

Okoliczności tej sytuacji różnią się od wyżej wymienionych momentem odstąpienia od umowy. W sytuacji gdy już odbierzemy dzieło i spostrzeżemy się, że posiada ono najmniejsze wady, które „wyszły na jaw” później. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy gdy wad nie da się usunąć. Wady jednak muszą być istotne i trwale związane z użytkowaniem dzieła, w przeciwnym razie zamawiający będzie mógł żądać obniżenia ceny.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim z innymi.