Przenoszenie praw autorskich do utworów.

By | 3 lutego 2017
Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim z innymi.
 • Zgodnie z Art. 41 ust. 3 „ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.
 • Jednakże wykładnia polskich sądów wskazuje, że twórca ma prawo przenieść prawa do utworu, który ma powstać w przyszłości.
 • W sytuacji kiedy umowa zostaje zawarta, a utwór jeszcze nie powstał zastosowanie ma art. 64 „ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, który zaznacza że prawa autorskie przechodzą z chwilą przyjęcia utworu.
 • Oznacza to często, że w razie przekazania utworu z wadami zamawiający ma problem – z jednej strony wady mogą być na tyle małe, że nie przeszkadzają w rozpoczęciu korzystania z utworu, z drugiej zaś nie można takiego korzystania rozpocząć bez narażenia się na zarzut naruszenia autorskich praw majątkowych.
 • W dużo korzystniejszej sytuacji w tym wypadku jest twórca dzieła, gdyż posiada on do momentu przyjęcia utworu pełnię praw do niego a co jest równoznaczne z tym, że może on (po uprzednim wyznaczeniu zamawiającemu terminu do przyjęcia utworu ) odstąpić od umowy.
 • Pominięcie w umowie między obiema stronami regulacji na temat odstąpienia od umowy, jest sporym błędem. Oczywiście błąd ten zazwyczaj kosztuje najwięcej samego zamawiającego.
 • Dlatego też, bardzo ważnym aspektem jest ustalenie momentu przejścia praw przez strony Najczęstsze 4 momenty przejścia tych praw, zawierane w powszechnych umowach to :
 1. Na chwilę przyjęcia utworu
 2. Na chwilę zapłaty wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych
 3. Na chwilę dostarczenia dzieła / utworu
 4. Na chwilę ustalenia lub powstania dzieła / utworu

 

 • Ważną kwestią jest fakt, że umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe są umowami o podwójnym skutku. Z chwilą jej zawarcia, twórca jest właśnie zobowiązany do przeniesienia praw na zamawiającego. W momencie przyjęcia dzieła / utworu przez druga osobę następuje skutek rozporządzający.
 • Czym jest przyjęcie dzieła ? Jest to nic innego jak oświadczenie woli wyrażone w dowolnej formie przez osobę, która przyjmuje dane dzieło i nie ma żadnych zastrzeżeń co do formy, treści i całokształtu wykonanego utworu.
 • Istnieje także zasada uniwersalna w przypadku gdy oświadczenie woli przyjmującego nie jest na tyle uzewnętrznione, aby wynikało z niego brak jakichkolwiek zastrzeżeń. Dlatego tez umownie przyjęło się, że jeśli w ciągu 6 miesięcy zamawiający nie wykazuje żadnych wątpliwości co do wykonanego dzieła, domniemywa się iż przyjął on utwór bez zastrzeżeń.
 • Należy także pamiętać, że dopuszczalna jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli tylko nie obejmuje ona całego przyszłego dorobku twórczego autora. Autor nie może zatem przenieść praw do całej swej przyszłej twórczości. Niemożliwe jest także przeniesienie praw do wszystkich przyszłych utworów danego rodzaju.
Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim z innymi.