Umowa o dzieło. Praktyczne wskazówki dla wykonujących dzieło

By | 3 lutego 2017
Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim z innymi.

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna, według której w myśl art. 627 KC : „ przyjmujący zamówienie przez umowę o dzieło, zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”

Podstawowe i ogólne cechy umowy o dzieło

Podstawową istotą tego rodzaju umowy jest wzajemna zależność podmiotów, polegająca na zobowiązaniu się właśnie jednej strony do wykonania konkretnego dzieła, w zamian za uiszczenie wynagrodzenia poprzez drugą stronę umowy cywilnoprawnej
przedmiotem tego układu jest wykonanie określonego dzieła, które może mieć efekt materialny (konkretna rzecz, przedmiot) jak i niematerialny (konkretne działanie)
umowa o dzieło = umowa o charakterze odpłatnym, strony w momencie tworzenia umowy zamieszczają w niej zapis świadczący o wysokości wynagrodzenie za wykonaną pracę
kolejną ważną cechą jest sam fakt i moment zawarcia umowy o dzieło, który następuje z chwilą złożenia przez dwie strony oświadczeń woli, które są ze sobą zgodne oraz określają wartość wynagrodzenia za dzieło oraz przedmiot tego dzieła
zdarza się także sytuacja, że owe dzieło może być wykonywane na rzecz osoby trzeciej. Zgodnie z brzmieniem art. 393 KC osobą, które czerpie zyski z rezultatu umowy powinien być podmiot, który został ówcześnie wskazany w umowie

Podmioty w procesie tworzenia umowy o dzieło

Krąg osób mogących być podmiotami umowy o dzieło jest niezwykle obszerny; stronami umowy mogą być zatem osoby fizyczne, prawna a także „ułomne osoby prawne”
zdarza się także sytuacja, iż po jednej ze stron występuje kilka podmiotów, jak np. w przypadku gdy jest kilka osób (zespół), który zobowiązał się do wykonania konkretnego świadczenia – dzieła
w przypadku wymienionym na górze, analogicznie występuje wspólna odpowiedzialność zobowiązujących się, jednakże musi być to zastrzeżone w umowie

Czym jest „ dzieło” ?

Jak wyżej już zostało wspomniane, dziełem może być zarówno efekt materialny jak i niematerialny
we współczesnej jurysdykcji nie ma konkretnej definicji terminu „dzieło”, jednakże jest kilka ogólnych teorii, które je charakteryzują
możemy powiedzieć, że dziełem jest „rezultat będący wynikiem czyjejś pracy wynikający z doświadczenia osoby je wykonujące”
wykonanie dzieła polega na wytworzeniu konkretnej nowej rzeczy jak i na zmianie w istniejącej już rzeczy; zmiany te mogą polegać zarówno na przerobieniu, naprawie czy rozbudowie ruchomości bądź nieruchomości, przykładem może być np. remont mieszkania
dzieło może być także efektem niematerialnym, polegającym na konkretnym działaniu, będącym przedmiotem umowy o dzieło; przykładem tutaj może być np. umowa o dzieło, z której wynika obowiązek zobowiązanego do zorganizowania imprezy masowej np. koncertu.

 W procesie tworzenia dzieła ważnym aspektem są materiały niezbędne do utworzenia ów dzieła. Zgodnie z zasadą osobą zapewniającą i dostarczająca materiały jest sam zamawiający, choć nie jest to reguła
w prawie Polskim, obok ‘’ umów o dzieło ‘’ istnieje pojęcie „Informowania o przeszkodach”, cóż to jest? Jest to nic innego jak zasada w myśl, której wykonujący dzieło ma obowiązek poinformowania zamawiającego o wszelkich przeszkodach napotkanych w procesie tworzenie dzieła, które mogą mieć różną postać. Najczęściej jednak są to problemy napotkane przez wykonującego z powodu wadliwego materiału
zgodnie z art. 636 KC „ Jeżeli przyjmujący zamówienie wykona dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin”. W takim przypadku zamawiający ma także wyjście B, w którym może na koszt wykonawcy powierzyć innej osobie wykonanie dzieła. W tym przypadku ma on obowiązek powiadomić o odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie dzieła przez inną osobę, a także że to na nim spoczywa odpowiedzialność za zaniechania tej osoby.

W przypadku gdy zamawiający dostarczył osobie wykonującej dzieło materiałów, może on w przypadku odstąpienia od umowy żądać całkowitego zwrotu materiału oraz wydania rzeczy cudzej
ważną cechą dzieła jest fakt, że powinno ono stanowić rezultat samoistny – chodzi tutaj o to, aby z momentem ukończenia dzieła, było ono niezależne od twórcy w jakikolwiek sposób oraz mogło być samodzielnym bytem w obrocie prawnym

Wynagrodzenie

Jak już wcześniej zostało powiedziane w umowie typu „umowa o dzieło” występuje wynagrodzenie. Jest ono równowartością zobowiązania przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego dzieła.
Wynagrodzenie może mieć formę tylko i wyłącznie postać pieniężną
świadczenie staje się wymagalne w chwili oddania dzieła a w przypadku gdy dzieło oddawane jest w częściach, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia KAŻDEGO ze świadczeń częściowych
w prawie polskim operuje się także zasadą „Wynagrodzenia za niewykonane dzieło” – brzmi absurdalnie choć z ogromną korzyścią dla wykonującego wytwór pracy. Polega to zjawisko na tym, że zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonanego dzieła. Jednakże w przypadku gdy przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn zamawiającego.

Forma umowy oraz odstąpienie od niej

Nie ma wymagania co do konkretnej i szczególnej formy umowy o dzieło, może ona mieć formę także ustną, pod warunkiem iż wyrażają w sposób klarowny wolę konkretnego zachowania
wykonawca wytworu ma prawo do odstąpienia od umowy o dzieło, gdy wykonawca wyznaczył zamawiającemu termin z zagrożeniem – jeżeli do tego czasu zamawiający nie podejmie żadnego działania zmierzającego do ich współdziałania
jeżeli chodzi o odstąpienie od umowy o dzieło przez zamawiającego, sytuacja jest o wiele prostsza. Mówiąc najprościej zamawiający ma prawo do jej zerwania praktycznie w każdej sytuacji. Niekiedy zdarza się tak, że wykonujący w sposób prawidłowy wykonuje swoją pracę, jednakże zamawiający może zawsze powołać się na swoje niezadowolenie z efektu pracy wykonującego

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim z innymi.